کتابمقدس بزبان پارسی

کتاب مقدس عهد عتيق و جديد تفسيری فارسی

PDF Scripture Files

عهد جديد

 

خوشخبری های خداوند ما عيسی مسيح

لوقا مرقس متی
  يوحنا  

ابتدآ و تاريخ کليسيا و کارنامه های شاگردان خداوند

  اعمال رسولان  
رساله های که روح القدس از طريق پولوس رسول الهام فرمود
دوم قرنتيان اول قرنتيان روميان
فيليپيان افسسيان غلاطيان
دوم تسالونيکيان اول تسالونيکيان کولوسيان
تايتوس دوم تيموتيوس اول تيموتيوس
  فيلمان  

رساله های عمومی که الهام شد

يعقوب   عبرانيان
  دوم پترس   اول پترس
سوم يوحنا دوم يوحنا اول يوحنا
  يهودا  

آخرين نبوت تاريخ توسط خود خداوند ما عيسی مسيح که به يوحنا الهام شد

 

مکاشفه

 
     

کتابهای عهد قديم
 نبوت های که در مورد خداوند عيسی مسيح شده بود

     

کتابهای تورات

لاويان سفر خروج پيدايش
تثنييه   اعداد

آزادی و دوران داوران - نافرمانی انسان و فيض خدا

روت داوران يشوع

تاريخ بنی اسرائيل

اول پادشاهان دوم سموئيل اول سموئيل
دوم تواريخ اول تواريخ دوم پادشاهان
     
استر نحيميا عزرا

سرودهای روحانی - عبادت و پرستش -  مناجات - دعا - شکرگزاری

امثال مزامير ايوب
غزلی از غزلها   جامعه

انبيا - پيشگوئی های خداوند

نوحه ارمييا اشعيا
هوزيا دانيال حزقيال
عوبيديا عاموس يوئيل
ناحوم ميکاه يونس
حجی ضفينيا حبقوق
ملاکی   زکريا
 
کليه عهد کهنه را دانلد کنيد
Please right click with your mouse and choose:
"Save Target As..." and save it to your favorite folder.
 

 

    به اينجا کليک کنيد

وبسايتهای مفيد ايرانی و افغان
مرکز پژوهشهانی مسيحيان ايران
راديو صدای زندگی
تليوزيون سيمای مسيح
تلويزيون سمای مسيحيان ايران
وبلاگهای مسيحيان افغانستان
مجله دری حقيقت
مجله  فارسی کلمه
مجله ژوندون پشتو
وبسايت شهادت

 

طريق استفاده

برای نگارش کتابهای کلام خدا شما نياز به يکی از دو نرم افراز زير را داريد. هردوي اين نرم افرازها کاملاً رايگان است و شما ميتوانيد با اشاره ماوس تان بالا هريکی که بخواهيد، آنرا دانلد کنيد.

  

 
 

شرايط استفاده

By viewing these Scriptures online you agree with the Proper Use Statement.
Copyright International Bible Society.
All rights reserved wordwide.

Please note:
All Bible Books will open in a new window with the full address of the IBS website from where all these links originate, while this page remains open in the background for further study.

 کليه حقوق اين ترجمه تفسيری فارسی
مربوط به
International Bible Society
ميباشد.
تمامی لينکها مستقيماً از وبسايت سازمان مذکور اخذ گرديده.